Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Oferta łowiecka

Oferta na sprzedaż polowań na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Brok" przy Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka w sezonie łowieckim 2017/2018.

Oferta zawiera:

  1. Opis i sposób organizacji polowań indywidualnych.
  2. Wykaz i liczbę zwierzyny przeznaczonej do sprzedaży.
  3. Minimalną ofertę cenową za organizację polowania i trofea.
  4. Ofertę ilościową i cenową do wypełnienia przez Zamawiającego dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na zakup polowań w sezonie łowieckim 2017/2018 w ośrodku hodowli zwierzyny „Brok".
  5. Termin i sposób składania oferty.

1. Polowanie indywidualne

Oferowane w ośrodku hodowli zwierzyny „Brok" polowania indywidualne mają charakter świadczeń pełnych i obejmują: podprowadzanie myśliwego, patroszenie zwierzyny, przygotowanie tusz pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do miejsca magazynowania, przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację, wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum w OHZ LP, oraz inne czynności związane z wykonywaniem polowania (np. poszukiwania postrzałka). Jednorazowo do łowiska możliwy jest przyjazd maksymalnie trzech myśliwych. Oferta pełna nie obejmuje transportu. Transport w łowisku pojazdem myśliwego, bądź samochodami Nadleśnictwa (za odpowiednią opłatą podaną w ofercie cenowej nadleśnictwa.) Istnieje możliwość zakupu tuszy ustrzelonej zwierzyny na użytek własny.

Terminy polowań indywidualnych będą uzgadniane na bieżąco w zależności od zapotrzebowania.

Polowania indywidualne odbywać się będą na podstawie wypisanych odstrzałów przez Sprzedającego. Osobą odpowiedzialną z ramienia nadleśnictwa za organizację polowań jest pracownik Służby Leśnej odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki łowieckiej w OHZ.

Należności za realizowane polowania będą regulowane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sprzedającego dla Zamawiającego, po zakończeniu polowania, w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

 

2. Wykaz i liczba zwierzyny wg gatunków przeznaczona do sprzedaży.

Sprzedający oferuje do sprzedaży następujące gatunki zwierzyny:

Gatunek zwierzyny

Ilość w sztukach

Jelenie razem

20

Byki

6

Łanie

11

Cielęta

3

Sarny razem

33

Rogacze

15

Kozy

10

Koźlęta

8

Dziki

40

Lis

30

Borsuk

2

Kuny

2

Tchórz

1

Dzikie kaczki

20

Gołąb grzywacz

5

Słonki

3

 

3. Minimalna oferta cenowa za organizację polowania i trofea.

Usługa

Ceny w zł brutto

polowanie indywidualne (za cały dzień)

130,00

za 1 km wynajmu samochodu

1,50

OPŁATY ZA TROFEUM

 

Jelenie

 

postrzelenie byka

1224,00

postrzelenie łani/cielaka

245,00

szpicak (do 25cm)

640,00

do 2kg i szpicaki pow.25cm

1063,00

2,01-2,49kg

1720,00

2,50-2,99kg

1916,00

3,00-3,49kg

2210,00

3,50-3,99kg

2356,00

4,00-4,49kg

2600,00

4,50-4,99kg

2750,00

5,00-5,99kg

2945,00

każde 0,01kg pow.5 kg

9,00

6,0-6,99kg

3845,00

każde 0,01kg pow.6 kg

13,50

7,0-7,99kg

5325,00

każde 0,01kg pow.7 kg

25,00

8,0kg i pow

7825,00

każde 0,01kg pow.8 kg

27,00

łanie, cielęta

122,40

Sarny

 

postrzelenie rogacza

337,00

postrzelenie kozy, koźlęcia

80,00

do 149g

217,00

150-199g

326,00

200-299g

366,00

każde 1g pow. 200g

1,53

300-349g

519,00

każde 1g pow. 300g

4,50

350-399g

765,00

każde 1g pow. 350g

14,57

400-499g

1 596,00

każde1g pow. 400g

16,16

500g i pow.

3 212,00

każdy 1g pow. 500g

19,21

perukarz pow. 500g

4 064,00

koza, koźlę

45,00

Dziki

 

postrzelenie dzika

138,00

do 29,99kg

107,00

30-49,99kg

199,00

50-79,99kg

346,00

pow.80kg

499,00

14-15,99cm

673,00

16-20cm

759,00

+każdy 1mm pow.16cm

18,04

pow.20cm

1 487,00

+każdy 1mm pow.20cm

21,88

Zwierzyna drobna

 

lis

1,00

borsuk

55,00

kuna

20,00

tchórz

20,00

dzika kaczka

11,00

słonka

41,00

grzywacz

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oferta ilościowa i cenowa dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na zakup polowań w sezonie łowieckim 2017/2018 w ośrodku hodowli zwierzyny „Brok".

 4.1. Nazwa i adres Zamawiającego…………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.2.  Rodzaj zamawianego polowania.

a) polowanie  indywidualne- liczba  zwierzyny, liczba myśliwych, orientacyjne terminy polowań:

- jelenie byki (szt.)…………………………………..

- jelenie łanie, cielęta (szt.)……………………………….

-sarny rogacze (szt.)……………………………….

-dziki (szt.)……………………………………………..

- zwierzyna drobna (gatunek)……………………

4.3. Oferowana cena w stosunku do cen minimalnych zaproponowanych przez Nadleśnictwo  

Usługa

Ceny w zł brutto

(do wypełnienia przez Zamawiającego)

polowanie indywidualne (za cały dzień)

 

za 1 km wynajmu samochodu

 

OPŁATY ZA TROFEUM

 

Jelenie

 

postrzelenie byka

 

postrzelenie łani/cielaka

 

szpicak (do 25cm)

 

do 2kg i szpicaki pow.25cm

 

2,01-2,49kg

 

2,50-2,99kg

 

3,00-3,49kg

 

3,50-3,99kg

 

4,00-4,49kg

 

4,50-4,99kg

 

5,00-5,99kg

 

każde 0,01kg pow.5 kg

 

6,0-6,99kg

 

każde 0,01kg pow.6 kg

 

7,0-7,99kg

 

każde 0,01kg pow.7 kg

 

8,0kg i pow

 

każde 0,01kg pow.8 kg

 

łanie, cielęta

 

Sarny

 

postrzelenie rogacza

 

postrzelenie kozy, koźlęcia

 

do 149g

 

150-199g

 

200-299g

 

każde 1g pow. 200g

 

300-349g

 

każde 1g pow. 300g

 

350-399g

 

każde 1g pow. 350g

 

400-499g

 

każde1g pow. 400g

 

500g i pow.

 

każdy 1g pow. 500g

 

perukarz pow. 500g

 

koza, koźlę

 

Dziki

 

postrzelenie dzika

 

do 29,99kg

 

30-49,99kg

 

50-79,99kg

 

pow.80kg

 

14-15,99cm

 

16-20cm

 

+każdy 1mm pow.16cm

 

pow.20cm

 

+każdy 1mm pow.20cm

 

Zwierzyna drobna

 

lis

 

borsuk

 

kuna

 

tchórz

 

dzika kaczka

 

słonka

 

grzywacz

 

       data i czytelny podpis Zamawiającego

 

 

5. Termin i sposób składania oferty.

 

1. W przypadku zainteresowania zakupem polowań, oferty (na formularzu nadleśnictwa) należy złożyć najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2017 roku do
 godz. 13:00 w jednej z następujących form ( do wyboru przez Zainteresowanego).

- na adres e-mailowy: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

- drogą pocztową na adres: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30,
07 – 300 Ostrów Mazowiecka z dopiskiem „Zakup polowań".

- lub osobiście w siedzibie nadleśnictwa w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. 3 Maja 30,  pokój nr 12 (sekretariat), w kopercie z dopiskiem „Zakup polowań".

2. Rozpatrzenie ofert i podpisanie umów na sezon łowiecki 2017/2018 nastąpi w terminie do 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj. do 5 maja 2017 r.

3. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Piotr Uścian - Szaciłowski