Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich na nowych zasadach

Informacja

 

Dotycząca szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz  przy wykonywaniu polowania.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2018 poz. 1507].

 

1. Szacowaniem i ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się zespół w składzie: przedstawiciel koła łowieckiego, właściciel lub posiadacz gruntów, oraz przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR) .

2. Wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych a także przy wykonywaniu polowania poszkodowani składają do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

3. Wniosek o szacowanie szkód musi zawierać:

a) Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsce zamieszkania albo adres siedziby, nr telefonu oraz adres mailowy (jeśli posiada) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

b) Wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, nr działki ewidencyjnej),

c) Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

4. W przeciągu 3 dni od otrzymania wniosku dzierżawca lub zarządca obwodów łowieckiego informuje przedstawiciela ODR oraz posiadacza lub właściciela gruntów rolnych, który złożył wniosek o terminie oględzin i szacowania ostatecznego szkody. Ze względu na krótki okres będzie ono odbywało się drogą telefoniczną i mailową.

5. Od złożenia wniosku zespół, o którym mowa w punkcie 1, ma 7 dni na oszacowanie szkody.

6. Protokół z szacowania szkody sporządza dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezwłocznie po zakończeniu oględzin w 3 egzemplarzach.

7. Ostateczne szacowanie powinno być przeprowadzone najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. O planowanym terminie zbioru uszkodzonej uprawy właściciel lub posiadacz gruntów rolnych ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanym zbiorem.

8. Nie stawienie się poszkodowanego lub przedstawiciela ODR nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

9. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

10. Właściciel albo posiadacz gruntów, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. W przypadku ohz „Brok” poszkodowany składa odwołanie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od podpisania protokołu.

12. W przeciągu 3 dni od otrzymania odwołania nadleśniczy informuje zespół biorącą udział w pierwszym szacowaniu szkody i przedstawiciela właściwej ze względu na wystąpienie szkody izby rolniczej (na wniosek członka ww. zespołu).

13. W przeciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania nadleśniczy dokonuje oględzin lub szacowania ostatecznego.

14. Niestawiennictwo osób biorących udział w pierwszym szacowaniu szkody oraz przedstawiciela izby rolniczej nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego przez nadleśniczego.

15. Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół.

16. Nadleśniczy ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji.

17. Decyzja wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu i jest ostateczna.