Lista aktualności Lista aktualności

OFERTA NA POLOWANIE ZBIOROWE METODĄ SZWEDZKĄ W OHZ „BROK”

OFERTA NA POLOWANIE ZBIOROWE METODĄ SZWEDZKĄ

W OHZ „BROK” PRZY NADLEŚNICTWIE OSTRÓW MAZOWIECKA

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na polowanie zbiorowe metodą szwedzką(z ambon) organizowane tradycyjnie od wielu lat na terenie naszego OHZ „Brok”. Nasz obwód położony jest w sercu Puszczy Białej stanowiącej zwarty komplekso powierzchni 7734 ha.

1. Termin polowania : 16 grudzień 2017 roku.

2. Opis polowania:

W  polowaniu zbiorowym z ambon na zwierzynę grubą może uczestniczyć nie mniej niż 30 (maksymalnie 45 myśliwych). Polowanie odbywa się metodą cichych pędzeń ze stanowiskami na ambonach/zwyżkach. Opolowany jako jeden miot teren, stanowi kompleks kilkunastu do kilkudziesięciu oddziałów. Minimalna odległość między ambonami/zwyżkami wynosi 100 m. Ilość miotów-trzy. Polowanie odbędzie się zgodnie z etyką i tradycją łowiecką z udziałem psów, uroczystą oprawą i stosowaniem sygnałów myśliwskich.

 

3. Harmonogram polowania:

Polowanie rozpoczyna się o godzinie 7:00 śniadaniem. Planowany pokot i zakończenie przewiduje się na godzinę 17:00.

 

4. Zwierzyna przewidziana do odstrzału:

Jelenie byki (I, II, III kl. wieku), łanie, cielęta, sarny-kozy, sarny-koźlęta, dziki-wszystkie, drapieżniki futerkowe.

 

5. Koszty polowania podstawowe: 

Opłata ryczałtowa w wysokości 900 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset 00/100) obejmuje wszystkie koszty związane z organizacją polowania, a więc: przygotowanie łowiska do sprawnej organizacji polowania; transport myśliwych podczas polowania, nagankę, patroszenie i transport zwierzyny, preparację trofeów, ognisko, trzy posiłki w trakcie polowania, sygnalistów, udział psów-dzikarzy, uroczysty pokot zwierzyny, medale dla króla i vice-króli polowania oraz odstrzał dowolnej liczby: łań, cieląt, kóz, koźląt, dzików (poza osobnikami o długości szabel pow. 14,0 cm), drapieżników.

6. Koszty polowania nie ujęte w pkt. 5 a płatne dodatkowo przez myśliwego na podstawie odrębnej faktury:

a) opłata za trofea jeleni byków i dzików o orężu pow. 14,0 cm rozliczane będą wg poniższego cennika:

Zwierzyna trofealna

Cenny zł (brutto)

Jelenie

postrzelenie byka

1224,00

postrzelenie łani, cielęcia

250,00

postrzelenie kozy, koźlęcia

80,00

do 2 kg

1063,00

2,01 – 2,49 kg

1720,00

2,50 – 2,99 kg

1916,00

3,00 – 3,49 kg

2210,00

3,50 – 3,99 kg

2356,00

4,00 – 4,49 kg

2600,00

4,50 – 4,99 kg

2750,00

5,00 – 5,99 kg

2945,00

każde 0,01 kg. pow. 5 kg

9,00

6,00 – 6,99 kg

3845,00

każde 0,01 kg. pow. 6 kg

13,50

7,00 – 7,99 kg

5325,00

każde 0,01 kg. pow. 7 kg

25,00

8,00 i pow.

7825,00

każde 0,01 kg. pow. 8 kg

27,00

Dziki

postrzelenie dzika

140,00

szable 14,00 – 15,99 cm

673,00

szable 16,00 – 20,00 cm

759,00

+ każdy 1 mm pow.16,00 cm

18,04

szable pow. 20 cm

1 487,00

+ każdy 1 mm pow. 20 cm

21,88

 

 

  • b) opłata za ewentualne pobranie tuszy na użytek własny wg masy tuszy i cennika:
    jeleń-9,00 zł, sarna-16,00zł, dzik-5,00 zł. Tusze dzika można będzie odebrać po uzyskaniu ujemnego wyniku z badań pod kątem występowania ASF.

7. Kontakt i zapisy na polowanie:

Warunkiem uczestnictwa w polowaniu jest wpłata 100% kosztów za organizację tj. 900 zł na rachunek bankowy Nadleśnictwa w BS w Ostrowi Mazowieckiej,  
nr 47 8923 0008 0000 1212 2000 0001 z dopiskiem „Opłata za polowanie zbiorowe 16.XII.2017” wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.

Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie w terminie 1-15 grudzień 2017.
Wpłaty wcześniejsze nie są możliwe- można natomiast rezerwować miejsca podając imię
i nazwisko.
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność wpłat.

W przypadku gdy liczba uczestników polowania na 7 dni przed terminem polowania będzie mniejsza niż 30 (decyduje ilość wpłat), Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania polowania i bezpośrednio poinformuje o jego odwołaniu i dokona zwrotu uiszczonych wpłat.

W przypadku gdy uczestnik polowania, który uiścił wpłatę nie pojawi się na polowaniu traci prawo do zwrotu uiszczonej wpłaty.

Wszelkie informację o polowaniu uzyskają Państwo u:

  • leśniczego ds. łowieckich - Olgierda Jabłońskiego tel. 604 789 802;
  • st. referenta ds. pozyskania drewna, ochrony lasu i gospodarki łowieckiej -Justyny Deresz tel. 606 925 623.